Fundacja Charytatywna

"POMÓŻMY UBOGIM"

w Bierach

 

Fundacja Pomóżmy Ubogim Biery

1. Celem statutowym Fundacji "POMÓŻMY UBOGIM" jest wyłącznie działalność dobroczynna oraz charytatywno-opiekuńcza w sferze pożytku publicznego, polegająca w szczególności na:

a. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej

b. wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z ubóstwa

c. pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej a pochodzącej z rodzin ubogich w zdobyciu wykształcenia i zawodu

d. organizacji wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych i ubogich

e. wspieraniu działań przeciwdziałających patologiom wśród dzieci i młodzieży

f. wspieraniu działań organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz ubogich

g. pomocy materialną w sytuacjach losowych

2. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i może być prowadzona wyłącznie jako działalność nieodpłatna. Działalność taka jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. Poza tą sferą Fundacja nie może prowadzić żadnej działalności.

3. Fundacja prowadzi statutową pożytku publicznego wyłącznie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

 

INFORMACJE

Biery 204

43-386 Świętoszówka

KRS: 0000298573

NIP: 9372555130

Konto:

BSK - 08 1050 1070 1000 0023 2663 2656