SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA „POMÓŻMY UBOGIM” W BIERACH

 

ZA ROK 2010

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Fundacja Charytatywna przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „ Pomóżmy Ubogim” w Bierach.

43-386 Świętoszówka , Biery 204

 

2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny

w systemie REGON

Fundacja została zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej dnia 25.03.2008 roku pod numerem 00000298573.

NIP: 937-255-51-30 Regon: 240844350

 

3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Zarząd fundacji: ks.Antoni Dewor Prezes Zarządu

Zam. 42-605 Tarnowskie Góry

Ul. Plater 3

Ewa Pyka członek Zarządu

Zam.43-386 Biery 81

Małgorzata Szwed członek Zarządu

Zam.43-386 Grodziec 299

Magdalena Pierzyna członek Zarządu

Zam. 43-385 Jasienica 520

Jan Smoter członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 249

 

4. Określenie celów statutowych fundacji.

a. doraźna lub stała pomoc finansową dla rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej wolnych od alkoholizmu i narkomani

b. pomoc materialna (nie w formie pieniężnej) dla biednych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci, w rodzinach patologicznych

c. pomoc finansowa i materialna dla instytucji, które roztaczają opiekę nad ubogimi

d. finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzone przez szkoły

e. organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych patologią

f. fundowanie stypendium dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu umożliwienia im zdobycia wykształcenia i zawodu

g. finansowanie akcji nastawionych na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży

h. organizowanie imprez kulturalnych i zabaw dla dzieci z rodzin ubogich ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologią

i. pomoc finansowa bądź rzeczowa w wypadkach losowych i chorobach

j. pomoc finansowa dla osób podejmujących wysiłek w kierunku uzyskania kwalifikacji lub zmiany zawodu w celu wyjścia z ubóstwa.

 

5. Zakres działalności statutowej

Fundacja podjęła wymienione niżej działania.

Objęto pomocą żywnościową, przekazywaną co miesiąc, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Rodziny zostały wytypowane przy współpracy z pracownikami opieki społecznej, dyrektorami szkół i proboszczami parafii, w których zamieszkują. W ciągu roku było to od 29 do 32 rodzin, które co miesiąc otrzymywały pomoc żywnościową o wartości 200 zł. Łącznie w tej formie udzielono pomocy 338 razy. Wobec 1 rodziny zakończono pomoc a rozpoczęto dla 4 nowych.

Fundowano, co miesiąc (bez lipca i sierpnia), posiłki dla 10 dzieci ze szkół podstawowych w Świętoszówce i Jasienicy. Dzieci zostały wytypowane przez dyrekcje szkół.

Refundowano przez 11 miesięcy lekarstwa dla jednej osoby.

Fundacja wspierała zbiórkę środków na pompę insulinową dla jednej osoby.

Staraniem Fundacji umieszczono 5 dzieci z rodzin objętych naszą opieką, na dwutygodniowym, darmowym, wypoczynku letnim w Górach Świętokrzyskich.

Wszystkie środki wykorzystane w dotychczasowej działalności pochodziły od ofiarodawców indywidualnych oraz z 1% podatku przekazanego przez podatników.

Fundacja wspierana jest przez grono wolontariuszy: 13 kierowców dostarczających dary do podopiecznych; 4 osoby przygotowujące paczki żywnościowe i 3 osoby zajmujące się zaopatrzeniem.

 

6.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

7. Źródła przychodów:

Darowizny 61 475,00

Przychody z tytułu 1% OPP 20 223,70

Odsetki od środków na rach.bankowym 45,04

 

8. Poniesione koszty:

Koszty realizacji celów statutowych 76 503,43

Prowizje i opłaty bankowe 331,20

Amortyzacja 976,00

 

9. Dane personalne

Fundacja nie zatrudnia pracowników, nikt z członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci.

Fundacja nie udzieliła pożyczek, nie zakładała lokat terminowych, nie nabyła akcji, obligacji , udziałów w innych instytucjach . W roku 2009 nie zostały nabyte żadne nieruchomości ani środki trwałe.

W związku z tym iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej , nie wystąpiły zobowiązania podatkowe wobec budżetu państwa. Została złożona deklaracja roczna CIT-8 do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zgodnie z terminem ustawowym.

 

10. W roku sprawozdawczym 2010 Fundacja nie została poddana czynnościom kontrolnym przez żadną instytucję.

 

11. W 2010 roku Zarząd fundacji nie podejmował decyzji w formie uchwał, jedyne uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych, merytorycznych i z działalności , oraz przeznaczenia zysku i zostały podjęte przez Radę Fundacji.


Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć 1% z podatku na rzecz pomocy naszym podopiecznym.
Wesprzyj nas

Fundacja Pomóżmy ubogim w Bierach

 

Adres:
Biery 204
43-386 Świętoszówka
KRS: 0000298573
NIP: 9372555130
Konto: BSK-08 1050 1070 1000 0023 2663 2656

 

Ewa Pyka 
tel. +48 694 812 088
ewapyka@poczta.onet.pl
 
ks. Dariusz Suchy
tel. +48 601 529 128

Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski