SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA „POMÓŻMY UBOGIM” W BIERACH

 

1.      Nazwa, siedziba i adres organizacji:

 

Fundacja Charytatywna przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „ Pomóżmy Ubogim” w Bierach.

43-386 Świętoszówka , Biery 204

 

2.      Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON

 

Fundacja została zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej dnia  25.03.2008 roku pod numerem 00000298573.

NIP: 937-255-51-30

Regon: 240844350

 

3.      Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

 

Zarząd fundacji:

 

Prezes Zarządu  Ewa Pyka

Zam.43-386 Biery 81

 

Jan Froelich członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 204

 

Magdalena Pierzyna  członek Zarządu

Zam. 43-385 Jasienica 520

 

Jan Smoter  członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 249

 

Małgorzata Waliczek    członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 198

 

4.      Określenie celów statutowych fundacji.

 

a. doraźna lub stała pomoc finansową dla rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej wolnych od alkoholizmu i narkomani

b. pomoc materialna (nie w formie pieniężnej) dla biednych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci, w rodzinach patologicznych

c. pomoc finansowa i materialna dla instytucji, które roztaczają opiekę nad ubogimi

d. finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzone przez szkoły

e. organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych patologią

f. fundowanie stypendium dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu umożliwienia im zdobycia wykształcenia i zawodu

g. finansowanie akcji nastawionych na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży

h. organizowanie imprez kulturalnych i zabaw dla dzieci z rodzin ubogich ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologią

i. pomoc finansowa bądź rzeczowa w wypadkach losowych i chorobach

j. pomoc finansowa dla osób podejmujących wysiłek w kierunku uzyskania kwalifikacji lub zmiany zawodu w celu wyjścia z ubóstwa.

 

5. Zakres działalności statutowej

Fundacja podjęła wymienione niżej działania.

 

Fundacja objęła pomocą w postaci paczek żywnościowych rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody i w połączeniu z trudnościami wynikającymi z choroby czy koniecznością stałego leczenia.

Osoby te zostały wytypowane po konsultacji z pracownikami opieki społecznej bądź proboszczami parafii, w których zamieszkują lub z dyrekcjami szkół. W ciągu roku było to od 29 do 32 rodzin i 3 osoby samotne. Pomoc żywnościowa przekazywana co miesiąc ma wartość do 250 zł dla wielodzietnej rodziny i do140 zł dla osoby samotnej lub rodziny z jednym lub dwójką dzieci.

Kontynuowana jest pomoc w postaci posiłków dla dzieci w trzech szkołach. Tą drogą pomoc otrzymuje 10 uczniów z Gminy Jasienica. Osoby zostały wytypowane przez Dyrekcje szkół. Trzy osoby otrzymały pomoc w zakupie lekarstw. W lipcu zorganizowany był dwutygodniowy wyjazd do 25 dzieci nad nasze morze do Łukęcina. W grudniu dzięki akcji i „Ty te Święta możesz uczynić radośniejsze,” 19 rodzin w tym samotne osoby otrzymały dary zebrane w kościele. Ponadto przystąpiliśmy do Projektu: Synergia społeczna w Gminie Jasienica, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkie środki wykorzystane w dotychczasowej działalności pochodziły od ofiarodawców indywidualnych i z 1% z podatku

 

Fundacja wspierana jest przez grono wolontariuszy: 20 kierowców dostarczających dary do podopiecznych; 5 osoby przygotowujące paczki żywnościowe i 3 osoby zajmujące się zaopatrzeniem.

 

6.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

7. Źródła przychodów:

Darowizny                                                     97767,85

Przychody z tytułu 1% OPP                          11,695,70

Odsetki od środków na rach.bankowym             0,00

 

8. Poniesione koszty:

Koszty realizacji celów statutowych             94223,17

Prowizje i opłaty bankowe                                347,75

Amortyzacja                                                          0,00

 

9. Dane personalne

Fundacja nie zatrudnia pracowników, nikt z członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci.

Fundacja nie udzieliła pożyczek, nie zakładała lokat terminowych, nie nabyła akcji, obligacji , udziałów w innych instytucjach . W roku 2015 nie zostały nabyte żadne nieruchomości ani  środki trwałe.

 

W związku z tym iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej , nie wystąpiły zobowiązania podatkowe wobec budżetu państwa. Została złożona deklaracja roczna CIT-8 do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zgodnie z terminem ustawowym.

 

10. W roku sprawozdawczym 2015 Fundacja nie została poddana czynnościom kontrolnym przez żadną  instytucję.

 

11. W 2015 roku Zarząd fundacji podejmował decyzje w formie uchwał, uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych, merytorycznych , z działalności oraz z przeznaczenia zysku i realizacji projektów unijnych oraz o zmianach personalnych.

Ponadto została podjęta przez Radę Fundacji:

 

1)     Uchwała nr 4/2015 Rada Fundacji z dnia 01.09.2015 o powołaniu nowego członka  Zarządu:

  1. Z dniem 01.09.2015 powołano na członka Zarządu ks.Jana Freolich- aktualnego proboszcza Parafii NSPJ w Bierach.

oraz Uchwały Zarządu:

 

2)     Uchwała nr 4/2015 z dnia 01.09.2015 o zmianach personalnych w Zarządzie Fundacji

  1. Rekomenduje Radzie Fundacji, na podstawie par. 18 pkt 2 Statutu Fundacji, jako nowego członka Zarządu ks.Jana Froelich, który został mianowany proboszczem Parafii NSPJ w Bierach;

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć 1% z podatku na rzecz pomocy naszym podopiecznym.
Wesprzyj nas

Fundacja Pomóżmy ubogim w Bierach

 

Adres:
Biery 204
43-386 Świętoszówka
KRS: 0000298573
NIP: 9372555130
Konto: BSK-08 1050 1070 1000 0023 2663 2656

 

Ewa Pyka 
tel. +48 694 812 088
ewapyka@poczta.onet.pl
 
ks. Dariusz Suchy
tel. +48 601 529 128