SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA „POMÓŻMY UBOGIM” W BIERACH

  1. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji;

 

Fundacja Charytatywna przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa

„ Pomóżmy Ubogim” w Bierach.

Adres: Biery 204, 43-386 Świętoszówka

 

  1. 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
    w systemie REGON;

 

Fundacja została zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej

dnia  25.03.2008 roku pod numerem 00000298573.

NIP: 937-255-51-30

Regon: 240844350

 

  1. 3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja);

 

Ewa Pyka – Prezes Zarządu

Zam.43-386 Biery 81

 

Jan Froelich - członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 204

 

Magdalena Pierzyna - członek Zarządu

Zam. 43-385 Jasienica 520

 

Jan Smoter -  członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 249

 

Małgorzata Waliczek - członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 198

 

  1. 4. Określenie celów statutowych fundacji;

 

a. doraźna lub stała pomoc finansową dla rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej wolnych od alkoholizmu i narkomani

b. pomoc materialna (nie w formie pieniężnej) dla biednych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci, w rodzinach patologicznych

c. pomoc finansowa i materialna dla instytucji, które roztaczają opiekę nad ubogimi

d. finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzone przez szkoły

e. organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych patologią

f. fundowanie stypendium dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu umożliwienia im zdobycia wykształcenia i zawodu

g. finansowanie akcji nastawionych na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży

h. organizowanie imprez kulturalnych i zabaw dla dzieci z rodzin ubogich ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologią

i. pomoc finansowa bądź rzeczowa w wypadkach losowych i chorobach

j. pomoc finansowa dla osób podejmujących wysiłek w kierunku uzyskania kwalifikacji lub zmiany zawodu w celu wyjścia z ubóstwa.

 

  1. 5. Zakres działalności statutowej:

 

Fundacja podjęła wymienione niżej działania.

 

Fundacja objęła pomocą w postaci paczek żywnościowych rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody i w połączeniu z trudnościami wynikającymi z choroby czy koniecznością stałego leczenia.

Osoby te zostały wytypowane po konsultacji z pracownikami opieki społecznej bądź proboszczami parafii, w których zamieszkują lub z dyrekcjami szkół. W ciągu roku było to od 30do 32 rodzin i 4 osoby samotne. Pomoc żywnościowa przekazywana co miesiąc ma wartość do 250 zł dla wielodzietnej rodziny i do140 zł dla osoby samotnej lub rodziny z jednym lub dwójką dzieci.

Kontynuowana była pomoc w postaci posiłków dla dzieci w trzech szkołach. Tą drogą pomoc otrzymywało do czerwca 10 uczniów, a do grudnia 4 z Gminy Jasienica. Osoby zostały wytypowane przez Dyrekcje szkół. Dwie osoby otrzymały pomoc w zakupie lekarstw. W sierpniu zorganizowany był dwutygodniowy wyjazd dla 26 dzieci nad nasze morze do Jastarni. W grudniu dzięki akcji i „Ty te Święta możesz uczynić radośniejsze,” 16 rodzin w tym samotne osoby otrzymały dary zebrane w kościele. Ponadto realizujemy  Projekt: Synergia społeczna w Gminie Jasienica, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .Programem objęte są osoby z naszej Gminy wytypowane przez Opieke Społeczną. Realizujemy Program Operacyjny Pomocy Zywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z  Caritas, którym objętych jest 17 rodzin. Zorganizowaliśmy akcje zbiórki odzieży męskiej dla osób przebywających w Domu opieki w Bobku kołoChełmka.

 

 

Wszystkie środki wykorzystane w dotychczasowej działalności pochodziły od ofiarodawców indywidualnych i z 1% z podatku

 

Fundacja wspierana jest przez grono wolontariuszy: 12 kierowców dostarczających dary do podopiecznych;(w zależności od potrzeb) 5 osób przygotowujących paczki żywnościowe i 3 osoby zajmujące się zaopatrzeniem .Artykuły żywnościowe dostarczane są w dniu przygotowania paczek i w tym samym dniu lub następnym dostarczane potrzebującym.

 

 

6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej;

 

7. Źródła przychodów:

 

Darowizny                                                     72 590,00zł

Przychody z tytułu 1% OPP                         10 672,30zł

Odsetki od środków na rach.bankowym              0,00zł

Składki członkowskie :                                         0,00zł

Dotacja :                                                     178 713,23zł

 

8. Poniesione koszty:

Koszty realizacji celów statutowych           117 263,00zł

Koszty usługi obce                                      116 237,75zł

Koszty statutowe :wynagrodzenia                 7 771,04zł

Prowizje i opłaty bankowe                                748,96zł

Amortyzacja                                                  35 631,10zł

 

9. Dane personalne:

 

Fundacja nie zatrudnia pracowników, nikt z członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci.

Fundacja nie udzieliła pożyczek, nie zakładała lokat terminowych, nie nabyła akcji, obligacji , udziałów w innych instytucjach .

W roku 2016 nie zostały nabyte żadne nieruchomości ani  środki trwałe.

 

W związku z tym iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej , nie wystąpiły zobowiązania podatkowe wobec budżetu państwa. Została złożona deklaracja roczna CIT-8 do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zgodnie z terminem ustawowym.

 

10. W roku sprawozdawczym 2016 Fundacja została poddana czynnościom kontrolnym w dniach od 29 listopada do 01 grudnia 2016 r. Kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.05-24-043D/15 pn. ”Synergia społeczna w Gminie Jasienica” przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kontrola nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

 

11. W 2016 roku Zarząd fundacji podejmował decyzje w formie uchwał, uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych, merytorycznych, z działalności oraz z rachunek zysków i strat za rok 2016 i realizacji projektów unijnych .


Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć 1% z podatku na rzecz pomocy naszym podopiecznym.
Wesprzyj nas

Fundacja Pomóżmy ubogim w Bierach

 

Adres:
Biery 204
43-386 Świętoszówka
KRS: 0000298573
NIP: 9372555130
Konto: BSK-08 1050 1070 1000 0023 2663 2656

 

Ewa Pyka 
tel. +48 694 812 088
ewapyka@poczta.onet.pl
 
ks. Dariusz Suchy
tel. +48 601 529 128

Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski